Эхлэл » Мэдээ мэдээлэл » Удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

Удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН 9 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГ, ШАРЫН ГОЛ СУМЫН 2 ДУГААР
ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ ÝÐÕËÝÃ×ÈÉÍ ÀËÁÀÍ ÒÓØÀÀËÄ ÒÎÌÈËÎÃÄÎÕ ÀÆÈËÒÍÛ ÑÎÍÃÎÍ ØÀËÃÀÐÓÓËÀËÒ

Íýã. Íèéòëýã ç¿éë

1. Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí 7.1.7 äóãààð çààëò áîëîí Òºðèéí àëáàíû çºâëºëèéí 2003 îíû 13 äóãààð òîãòîîëîîð áàòàëñàí “Òºñâèéí áàéãóóëëàãûí åðºíõèé ìåíåæåðèéí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýõ äàðãà / çàõèðàë, ýðõëýã÷/-ûã ñîíãîí øàëãàðóóëàõ æóðàì”-ûí 17 äóãààð ç¿éëèéã ¿íäýñëýí Õ¿¿õäèéí öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷èéí àëáàí òóøààëä òîìèëîãäîõ àæèëòíû ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûã çàðëàæ áàéíà.

2. Ñîíãîí øàëãàðóóëàëòàíä îðîõ èðãýí íü Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí 10.1, Òºñâèéí áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãà ñàíõ¿¿æèëòèéí òóõàé õóóëèéí 5.1.3-ä çààñàí åðºíõèé øààðäëàãà áîëîí òîìèëîõ ýðõ á¿õèé ýòãýýäèéí áàòàëñàí àæëûí áàéðàíä òàâèãäàõ äàðààõ øààðäëàãûã õàíãàñàí áàéíà.

.Åðºíõèé øààðäëàãà:

¯ç¿¿ëýëò

×óõàë øààðäëàãàòàé

Øààðäëàãàòàé

Áîëîâñðîë

МУБИС, Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль төгссөн Бакалавр түүнээс дээш зэрэгтэй

Ìýðãýæèë

СӨБ-багш, арга зүйч

Ìýðãýøèë

Боловсролын менежмент

Удирдахуйн ухаан

Òóðøëàãà

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад 5-ааш доошгүй жил ажилласан байх

Óð ÷àäâàð

Орчин үеийн менежментийн мэдлэг ур чадвартай байгууллагын стратегийн ба үйл ажиллагааны төлөвлөлт хйих, удирдан зохион байгуулах, хяналт шинжилгээ хйих чадвартай Удирдах ажилтны манлайлалын ур чадварыг эзэмшсэн байх Англи орос хэлээр мэдээлэл ашиглах зохих мэдлэгтэй Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай Мэдээлэл боловсруулах судалгаа шинжилгээ хийх чадвартай

Òóñãàé øààðäëàãà:


Цэцэрлэгийн хэв шинжийн онцлогийн талаар мэдлэг туршлагатай, байгууллагын өөрчлөлт хөгжлийг удирдах мэдлэг, чадвартай байх

3. Ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûã 2010 îíû 01 äүгээр ñàðûí 06-íû ºäºð çîõèîí áàéãóóëíà.

Õî¸ð. Ñîíãîí øàëãàðóóëàëòàíä îðîõ èðãýíèéã á¿ðòãýõ

4. Ñîíãîí øàëãàðóóëàëòàä îðîõ èðãýíèé áàðèìò ìàòåðèàëûã Òºðèéí àëáàíû çºâëºëèéí ñàëáàð çºâëºëººñ òîìèëñîí Ñîíãîí øàëãàðóóëàõ êîìèññ àéìãèéí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðûí “Нэг цонхны үйлчилгээ”-нд 2010 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 04-05-ны өдрүүдэд àæëûí цагаар 08.30-18.00 öàãèéí õîîðîíä õ¿ëýýí àâ÷ á¿ðòãýíý.

5. Ñîíãîí øàëãàðóóëàëòàä îðîõ èðãýí ººðèéí áèåýð èðæ á¿ðòã¿¿ëýõ áºãººä á¿ðòã¿¿ëýõ ¿åä äîð äóðüäñàí ìàòåðèàëûã çàéëøã¿é á¿ðä¿¿ëæ àâ÷èðíà.

– Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí àíêåò /ìàÿãò ¹1/

– Áîëîâñðîëûí äèïëîìûí íîòàðèàòààð ãýð÷ë¿¿ëñýí õóóëáàð

– Ìîíãîë Óëñûí èðãýíèé ¿íýìëýõ

– Àæèë áàéäëûí òîäîðõîéëîëò

– Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí 16.2.1-ä çààñàí àñóóäëààð ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãûí

òîäîðõîéëîëò/Öàãäààãèéí ãàçðûí òîäîðõîéëîëò/

– 4*3-èéí õýìæýýòýé 2 õóâü çóðàã

– Á¿ðòãýëèéí õóðààìæ 10000 òºãðºã

Äýýðõ ìàòåðèàëûã äóòóó á¿ðä¿¿ëñýí èðãýíèéã á¿ðòãýõã¿é.

Ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûã Òºðèéí àëáàíû çºâëºëèéí 2003 îíû 13 äóãààð òîãòîîëîîð áàòàëñàí “Òºñâèéí áàéãóóëëàãûí åðºíõèé ìåíåæåðèéí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýõ äàðãà / çàõèðàë, ýðõëýã÷/-ûã ñîíãîí øàëãàðóóëàõ æóðàì”-ûí äàãóó ÿâóóëíà.

Àíõààðóóëãà

  • Øàëãàëòàíä îðîõ èðãýä èðãýíèé ¿íýìëýõèéã áèåäýý àâ÷ èðíý
  • Øàëãàëòûí ÿâöàä àëèâàà òóñëàõ ìàòåðèàë, íîì, õóóëü òîãòîîìæ, ¿¿ðýí òåëåôîí óòàñ áîëîí áóñàä ç¿éëñ àøèãëàõûã õîðèãëîíî

ÄÀÐÕÀÍ-ÓÓË ÀÉÌÀà ÄÀÕÜ ÒªÐÈÉÍ ÀËÁÀÍÛ

ǪÂ˪ËÈÉÍ ÑÀËÁÀРǪÂ˪Ë

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН

ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

Íýã. Íèéòëýã ç¿éë

1. Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí 7.1.7 äóãààð çààëò áîëîí ” Æóðàì áàòëàõ òóõàé” ÓÈÕ-ûí 2003 îíû 13 äóãààð òîãòîîëîîð áàòàëñàí ” Òºðèéí æèíõýíý àëáàíû óäèðäàõ àëáàí òóøààëä òîìèëîãäîõ àæèëòíûã ñîíãîí øàëãàóóëàõ æóðàì”-ûí 17 äóãààð ç¿éëèéã ¿íäýñëýí Хууль зүйн хэлтсийн даргыг албан тушаалд òîìèëîãäîõ àæèëòíû ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûã çàðëàæ áàéíà.

2. Ñîíãîí øàëãàðóóëàëòàíä îðîõ èðãýí íü Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí 10.1, Òºñâèéí áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãà ñàíõ¿¿æèëòèéí òóõàé õóóëèéí 5.1.3-ä çààñàí åðºíõèé øààðäëàãà áîëîí òîìèëîõ ýðõ á¿õèé ýòãýýäèéí áàòàëñàí àæëûí áàéðàíä òàâèãäàõ äàðààõ øààðäëàãûã õàíãàñàí áàéíà.

.Åðºíõèé øààðäëàãà:

¯ç¿¿ëýëò

×óõàë øààðäëàãàòàé

Øààðäëàãàòàé

Áîëîâñðîë

Áàêëàâð, ìàãèñòðûí çýðýãòýé áàéõ

Ìýðãýæèë

Хуульч

Эрх зүйч

Ìýðãýøèë

Төрийн удирдлагаар мэргэшсэн байх

Өөрчлөлтийг манлайлах, хүнийг манлайлах

Òóðøëàãà

Төрийн албанд 5-аас доошгүй жил ажилласан байх

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Óð ÷àäâàð

-Асуудал боловсруулах чадвар эзэмшсэн байх

– Баг бүрдүүлэх, багаар ажиллах чадвартай байх

-Êîìïúþòåðèéí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã ашиглаж чаддаг байх

– Àíãëè, îðîс хэлний зохих мэдлэгтэй байх

-Бусдад нөлөөлөх чадвартай байх

– Илтгэх урлаг эзэмшсэн байх


Òóñãàé øààðäëàãà:


Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих

Илүү цагаар ажиллах

3. Ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûã 2010 îíû 01 äүгээð ñàðûí 06-íû ºäºð çîõèîí áàéãóóëíà.

Õî¸ð. Ñîíãîí øàëãàðóóëàëòàíä îðîõ èðãýíèéã á¿ðòãýõ

4. Ñîíãîí øàëãàðóóëàëòàä îðîõ èðãýíèé áàðèìò ìàòåðèàëûã Òºðèéí àëáàíû çºâëºëèéí ñàëáàð çºâëºëººñ òîìèëñîí Ñîíãîí øàëãàðóóëàõ êîìèññ àéìãèéí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðûí “Нэг цонхны үйлчилгээ”-нд 2010 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 04-05-ны өдрүүдэд àæëûí цагаар 08.30-18.00 öàãèéí õîîðîíä õ¿ëýýí àâ÷ á¿ðòãýíý.

5. Ñîíãîí øàëãàðóóëàëòàä îðîõ èðãýí ººðèéí áèåýð èðæ á¿ðòã¿¿ëýõ áºãººä á¿ðòã¿¿ëýõ ¿åä äîð äóðüäñàí ìàòåðèàëûã çàéëøã¿é á¿ðä¿¿ëæ àâ÷èðíà.

– Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí àíêåò /ìàÿãò ¹1/

– Áîëîâñðîëûí äèïëîìûí íîòàðèàòààð ãýð÷ë¿¿ëñýí õóóëáàð

– Ìîíãîë Óëñûí èðãýíèé ¿íýìëýõ

– Àæèë áàéäëûí òîäîðõîéëîëò

– Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí 16.2.1-ä çààñàí àñóóäëààð ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãûí òîäîðõîéëîëò/Öàãäààãèéí ãàçðûí òîäîðõîéëîëò/

– 4*3-èéí õýìæýýòýé 2 õóâü çóðàã

– Á¿ðòãýëèéí õóðààìæ 10000 òºãðºã

Äýýðõ ìàòåðèàëûã äóòóó á¿ðä¿¿ëñýí èðãýíèéã á¿ðòãýõã¿é.

Ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûã Монгол Улсын Их хурлын 2003 îíû 13 äóãààð òîãòîîëîîð áàòàëñàí ” Òºðèéí æèíõýíý àëáàíû óäèðäàõ àëáàí òóøààëä òîìèëîãäîõ àæèëòíûã ñîíãîí øàëãàóóëàõ æóðàì”-ûí äàãóó ÿâóóëíà.

Àíõààðóóëãà

  • Øàëãàëòàíä îðîõ èðãýä èðãýíèé ¿íýìëýõèéã áèåäýý àâ÷ èðíý.
  • Øàëãàëòûí ÿâöàä àëèâàà òóñëàõ ìàòåðèàë, íîì, õóóëü òîãòîîìæ, ¿¿ðýí òåëåôîí óòàñ áîëîí áóñàä ç¿éëñ àøèãëàõûã õîðèãëîíî.

ÄÀÐÕÀÍ-ÓÓË ÀÉÌÀà ÄÀÕÜ ÒªÐÈÉÍ ÀËÁÀÍÛ ÇªÂ˪ËÈÉÍ ÑÀËÁÀРǪÂ˪Ë


1 Сэтгэгдэл

  1. tsuurai says:

    vndsen tsalin ni hed yum be?

Хариу үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Өөрчлөх )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Өөрчлөх )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Өөрчлөх )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Өөрчлөх )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: